مراحل اجرا(رجیستری)

برنامه ثبت دوقلوها در ۲ مرحله اجرا خواهد شد. مرحله نخست محدود به تهران بوده و مرحله دوم کل کشور را دربرخواهد گرفت. مرحله نخست به عنوان پایلوت تلقی شده و ضمن گردآوری اطلاعات دوقلوهای تهرانی، در رفع نقص و یافتن اشکالات اجرایی مرحله کشوری نیز کاربرد خواهد داشت.

بعد از کامل شدن فاز اول و ثبت و تکمیل اطلاعات تمامی دوقلوها و چندقلوهای تهرانی در فاز بعد به ثبت و تکمیل اطلاعات دوقلوها و چندقلوهای تمامی کشور خواهیم پرداخت.

پیشرفت مراحل مختلف ثبت در سه کارگروه نوزاد، دانش آموز و بزرگسال به شرح زیر بوده است: