همسانی و غیرهمسانی

انواع دوقلویی و چندقلویی: همسان و غیرهمسان

دوقلوها از نظر ساختار ژنتیکی به دوقلوهای تک تخمکی (زیگوسیت)که توسط یک اسپرم بارور میشوند و ساختار ژنتیکی صددرصد مشابه دارند و دوقلوهای غیرهمسان(دیزیگوسیت) که توسط دو اسپرم متفاوت بارور شدند و در ۵۰ درصد ساختار ژنتیکی خود مشابهت دارند ، (مانند خواهران و برادران غیر دوقلو)، دسته بندی میشوند. تعیین همسان و غیرهمسان بودن چندقلوها و دوقلوها از طریق پرسشنامه های استاندارد و آزمایشات ژنتیک امکان پذیر است.