بخش های مختلف ثبت

 

در راستای برنامه ثبت، دوقلوها و چندقلوهای ایرانی می توانند در سه گروه زیر به صورت داوطلبانه در برنامه ملی ثبت دوقلوها شرکت می نمایند. علاوه بر امکان برنامه ریزی کشوری برای آنان و خانواده هایشان، حمایت هایی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به افراد داوطلب در نظر گرفته شده است.

  ثبت دوقلوهای نوزاد

 

 

 

ثبت دوقلوهای دانش آموز

 

 

 

ثبت دوقلوهای بزرگسال